Lapsevanemale

KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI JÄRGMISTELE AMETIKOHTADELE:

  • eripedagoog (0,5 ametikohta)
  • logopeedi (0,5 ametikohta)

Edukal kandidaadil on:

  • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus;
  •  erialased teadmised;
  • tahe töötada lastega;
  • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
  • arvutikasutamise oskus.

Omaltpoolt pakume:

  • sõbralikku kollektiivi;
  • enesearendamise võimalusi;
  • paindlikku tööaega.

Tööle asumise aeg: sügis 2020

Dokumentide esitamise tähtaeg: 20. august 2020.

Kandideerimiseks saada CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad elektrooniliselt Koeru.Lasteaed@jarva.ee või posti teel Paide tee 15a, 73001, Koeru.

Kontaktisik: Anu Kangur

Telefon: 385 4462, 5805 0166

E-post: Koeru.Lasteaed@jarva.ee

 

JÄRVA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil

Järva-Jaani 12. veebruar 2020 nr 102

Korraldus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 41 „Järva-Jaani Lasteaia Jaanilill põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 42 „Koeru Lasteaia Päikeseratas põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 40 „Imavere Lasteaia Mõmmi põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 48 „Koigi Kooli põhimäärus“ § 10 lõike 10, Järva Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Peetri Kooli põhimäärus“ § 10 lõike 10, Järva Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 12 „Ambla-Aravete Kooli põhimäärus“ § 11 lõike 9, Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 49 „Albu Põhikooli põhimäärus“ § 10 lõike 10 alusel.

1. Sulgeda Järva valla lasteaiad suveperioodil kollektiivpuhkuseks järgmiselt:

1.2. Koeru Lasteaia Päikeseratas lasteaiarühmad Koerus ja Vaol 1. juulist kuni 17. juulini 2020;

2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

KOHA KASUTAMISE EEST TASUMINE LASTEAIA AJUTISE SULGEMISE PERIOODIL

§ 19. Koha kasutamise eest tasumine

 

(1) Vanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

(2) Osalustasu arvestus algab alates koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

(3) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

(4) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva .

(5) Osalustasu tasutakse järgneva kuu 20. kuupäevaks.

 

Alus: Järva Vallavalitsuse määrus " Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord". Vastu võetud 23.10.2018 nr 9 jõustumine 01.01.2019.

 

JÄRVAMAA RAJALEIDJA KESKUSE KONTAKTID 

Margit Miller, sotsiaalpedagoog:

margit.miller@rajaleidja.ee, 5885 3654

Silva Kärner, psühholoog:

silva.karner@rajaleidja.ee, 5885 3653

Karin Karolin, eripedagoog:

karin.karolin@rajaleidja.ee, 5885 3651

Külly Kaarjas, logopeed,

kully.kaarjas@rajaleidja.ee5885 3649

 

Nõustamistele eelregistreerimine palume teha e-posti aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või infotelefonil 5886 0705. 

 

LOGOPEEDI AJAD LASTEAIAS 

Koeru majas:

Teisipäev kell 8.30-12:00 ja kolmapäev kell 8.30-12:00.

Vao majas:

Neljapäev kell 9:00-13:00

HUVIRINGID LASTEAIAS

Pilliring 

Teisipäeviti ja neljapäeviti

Vanemad lapsed kell 10.45-11.15

Nooremad lapsed kell 11.15 - 11.45

Juhendaja Aino Linnas

Osalustasu: 5 eurot kuus

Lastejooga 

Teisipäeval/kolmapäeval (vaheldumisi)

Vanemad lapse 15.00-15.45

Nooremad lapsed 15.45-16.5

Juhendaja Eha Kruusalu

Osalustasu: 10 eurot kuus

Jooksva kuu eest tasumine hiljemalt 10.kuupäevaks õppejuhi Mariana Kellneri kätte

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Web disain