Lapsevanemale

18. maist on avatud kõik rühmad nii Koeru majas kui Vao majas.

Hakkame tasapisi naasema tavapärasesse töörütmi.

Alates 18. mai 2020 on soovituslik: Järva valla lasteaedades kuni maikuu lõpuni rühmadesse vastu võtta kuni 10 last, siis on vallapoolne soovitus veel maikuus võimalusel lapsed koju jätta (nt kui seda võimaldab lapsevanema töö, või kui lapsevanem on kodune jne).

 

Kuni maikuu lõpuni:

võtame lapsed vastu õues

laste üleandmine toimub õues

haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta

koduseid mänguasju ja kaisukaid palume lasteaeda kaasa mitte võtta

Pääsusilmade rühma telefon - 385 4154

Sinilillede rühma telefon - 385 4156

Teiste rühmade õpetajad näevad laste tulekut aknast.

Vao majas helistada Aidele või Kristile (Kullerkupud) ja Sigridile või Heljele (Rukkililled). Telefoninumbrid on olemas uste peal.

Lapse puudumisest ja lasteaeda tulemisest teatamine toimub alates 18. maist tavapärasel viisil (oma rühma ELIIS keskkonda).

Vajadusel (nt täpsustavad küsimused) kirjuta e-postiaadressile Koeru.Lasteaed@jarva.ee või helista numbril 385 4462.

Maikuus on lapsevanemad kohatasust vabastatud!

Palume end kursis hoida Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse juhistega.

 

 

KOERU LASTEAED PÄIKESERATAS KUULUTAB VÄLJA KONKURSI JÄRGMISTELE AMETIKOHTADELE:

 • põhiõpetaja üheõpetaja süsteemis (1,0 ametikohta)
 • eripedagoog (0,5 ametikohta)

Edukal kandidaadil on:

 • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus
 • head erialased teadmised
 • tahe töötada lastega
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • arvutikasutamise oskus
 • avatus 

Omaltpoolt pakume:

 • sõbralikku kollektiivi
 • enesearendamise võimalusi
 • mentori tuge

Tööle asumise aeg: august 2020

Dokumentide esitamise tähtaeg: 29. mai 2020

Kandideerimiseks saada CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad elektrooniliselt Koeru.Lasteaed@jarva.ee või posti teel Paide tee 15a, 73001, Koeru.

Kontaktisik: Anu Kangur

Telefon: 385 4462, 5805 0166

E-post: Koeru.Lasteaed@jarva.ee

 

JÄRVA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Järva valla lasteaedade sulgemine suveperioodil

Järva-Jaani 12. veebruar 2020 nr 102

Korraldus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1, haldusmenetluse seaduse § 75, halduskohtumenetluse seadustiku § 40 ja § 46, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 41 „Järva-Jaani Lasteaia Jaanilill põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 42 „Koeru Lasteaia Päikeseratas põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 22.11.2018 määruse nr 40 „Imavere Lasteaia Mõmmi põhimäärus“ § 11 lõike 5, Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 48 „Koigi Kooli põhimäärus“ § 10 lõike 10, Järva Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 1 „Peetri Kooli põhimäärus“ § 10 lõike 10, Järva Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 12 „Ambla-Aravete Kooli põhimäärus“ § 11 lõike 9, Järva Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 49 „Albu Põhikooli põhimäärus“ § 10 lõike 10 alusel.

1. Sulgeda Järva valla lasteaiad suveperioodil kollektiivpuhkuseks järgmiselt:

1.2. Koeru Lasteaia Päikeseratas lasteaiarühmad Koerus ja Vaol 1. juulist kuni 17. juulini 2020;

2. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Järva Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

KOHA KASUTAMISE EEST TASUMINE LASTEAIA AJUTISE SULGEMISE PERIOODIL

§ 19. Koha kasutamise eest tasumine

 

(1) Vanem tasub koha kasutamise eest vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi osalustasu).

(2) Osalustasu arvestus algab alates koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

(3) Osalustasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteaiast puudumise ajaks.

(4) Osalustasu arvestus peatub lasteaia ajutise sulgemise ajaks, kui see on pikem kui 14 päeva .

(5) Osalustasu tasutakse järgneva kuu 20. kuupäevaks.

 

Alus: Järva Vallavalitsuse määrus " Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord". Vastu võetud 23.10.2018 nr 9 jõustumine 01.01.2019.

 

JÄRVAMAA RAJALEIDJA KESKUSE KONTAKTID 

Margit Miller, sotsiaalpedagoog:

margit.miller@rajaleidja.ee, 5885 3654

Silva Kärner, psühholoog:

silva.karner@rajaleidja.ee, 5885 3653

Karin Karolin, eripedagoog:

karin.karolin@rajaleidja.ee, 5885 3651

Külly Kaarjas, logopeed,

kully.kaarjas@rajaleidja.ee5885 3649

 

Nõustamistele eelregistreerimine palume teha e-posti aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või infotelefonil 5886 0705. 

LOGOPEEDI AJAD LASTEAIAS 

Koeru majas:

Teisipäev kell 8.30-12:00 ja kolmapäev kell 8.30-12:00.

Vao majas:

Neljapäev kell 9:00-13:00

HUVIRINGID LASTEAIAS

Robootika alustab oktoobrist

Esmaspäeviti kell 15.45 - 16.30

Juhendaja Lia Peets

Osalustasu: 10 eurot kuus

Pilliring alustab septembrist

Teisipäeviti ja neljapäeviti

Vanemad lapsed kell 10.45-11.15

Nooremad lapsed kell 11.15 - 11.45

Juhendaja Aino Linnas

Osalustasu: 5 eurot kuus

Lastejooga (alustab oktoobrist)

Teisipäeval/kolmapäeval (vaheldumisi)

Vanemad lapse 15.00-15.45

Nooremad lapsed 15.45-16.5

Juhendaja Eha Kruusalu

Osalustasu: 10 eurot kuus

Jooksva kuu eest tasumine hiljemalt 10.kuupäevaks õppejuhi Mariana Kellneri kätte

 

»
LASTEAIA KODUKORD 2019.pdf
»
Jarva valla lasteaedade sulgemine suveperi....pdf
»
Korraldus nr 163.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine