Õppekasvatustöö

MISSIOON

Toetame lapse kujunemist õppimisvõimeliseks, elurõõmsaks, loovaks ja teistega arvestavaks isiksuseks, kes saab edukalt hakkama koolis ja kogu tänapäevases ühiskonnas.

VISIOON

Loome järjepidevalt paremaid võimalusi ja tingimusi tervikliku isiksuse kujunemiseks. Siin on turvaline, kodune õpi-, mängu- ja kasvukeskkond.

 

ÕPPEKAVA

Laste õpetamine ja arendamine toimub Koeru Lasteaed Päikeseratas õppekava alusel,

mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast

(https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917).

 

Õppe- ja kasvatustegevuse jaguneb kuude valdkonda:

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Liikumine
  • Muusika

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED

Koostöö          Kodu ja lasteaia koostöö

Lõimitus         Õppe- ja kasvatustöö on temaatiliselt

                    seostatud-mängimine, näitlemine, ehitamine,

                   kirjutamine, käsitöö, kunst jne.

Mängulisus     Laste arendamine ja õpetamine läbi mängu

Turvalisus      Tagada turvaline mängukoht, luua võimalused

                      katsetamiseks, uurimiseks, eneseteostamiseks.

Järjepidevus  Põhimõte-kergemalt raskemale,

                    lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale.

Eakohasus    Arvestada lapse isiksust, võimeid, eakohasust.

Avatus          Lasteaia tegevus on perekonnale avatud.
                  Partnerite kaasamine õpikeskkonna parendamisse.

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub aastaringselt:

  • Põhiõpe kestab septembri II nädalast kuni mai II nädalani;
  • Õppevaldkondade sisu kordamine ja mänguline tegevus  toimub koolivaheaegadel ning mai III nädalast kuni septembri I nädalani.
»
ÕPPEKAVA PÕHIOSA-2016.pdf

est | est

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kvaliteetne kodulehekülg