Õppekasvatustöö

Ettevõtlik Kool on kaasaegse haridus kvaliteedimärk,

mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm,

mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut,

arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste

kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu. Tegevused on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu,

et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda.

Koeru Lasteaed Päikeseratas kuulub Ettevõtliku Kooli võrgustikku alates augustist 2020. 

Pedagoogid on läbinud Ettevõtliku Kooli baaskoolituse 2018. aastal.

Ettevõtliku Kooli koolituselt saadud teadmised on aidanud õpetajatel muuta

oma tegevused huvitavamaks andes lastele võimaluse osaleda planeerimisel

ja tegemistes aktiivselt tegutsedes ja avastades õppida läbi oma kogemuste. 

MISSIOON

Toetame lapse kujunemist õppimisvõimeliseks, elurõõmsaks, loovaks ja teistega arvestavaks isiksuseks, kes saab edukalt hakkama koolis ja ühiskonnas.

VISIOON

Lasteaias on õnnelikud lapsed, rahulolevad lapsevanemad, haritud ja arenev personal. Lasteaed on turvaline ning kodune õpi-, mängu- ja kasvukeskkond.

Lasteaed toetab vanemaid lapse arendamisel ja kooliks ettevalmistamisel.

 

2021/2022 õppeaasta moto on: VÄRSKE ÕHK JA ERKSAM VAIM - NÕNDA TARGEMAKS MA SAIN

Õppaasta üldeesmärk

 

 • Toetada ja tugevdada lapse heaolu ja tervisekäitumistläbi õues- ja aktiivõppe.
 • Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi loomulikus keskkonnas eluliste tegevuste kaudu, olles ettevõtlik ja aktiivne.
 • Loodus on turvaline, avatud ja mitmekülgne õpikeskkond, kus lapse aktiivsus ja iseseisvus saab avalduda.

 

Põhimõtted

·

Aktiivõppemeetodid (avastusõpe, õuesõpe sh aiandus, IT-vahendid) toetavad lapse iseseisvust/algatausvõimet, terviklikku ja positiivset  mina-pilti ning sotsiaalseid oskusi.

Ümbritseva keskkonna aktiivsem ja teadlikum kasutamine õues - vähemalt üks kord nädalas õuesõppepäev.

Sisu:

 • terviseteadlikkuse edendamine;
 • keskkonnateadlikkuse edendamine sh teadlikum ümbritseva keskkonna kasutamine õpikeskkonnana: õppekäigud, avastusõpe, liikumistegevus.
 • töökasvatuse sidumine igapäevaste õppe- ja kasvatus-ning vabategevustega, mille tulemusena lapsel kujunevaed esmased tööharjumused;
 • laste kaasamine õppeprotsessi planeerimisse ja läbiviimisesse.

 

Laste õpetamine ja arendamine toimub Koeru Lasteaed Päikeseratas õppekava alusel,

mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast

(https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917).

 

Õppe- ja kasvatustegevuse jaguneb kuude valdkonda:

 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Liikumine
 • Muusika

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED

Koostöö          Kodu ja lasteaia koostöö

Lõimitus         Õppe- ja kasvatustöö on temaatiliselt

                    seostatud-mängimine, näitlemine, ehitamine,

                   kirjutamine, käsitöö, kunst jne.

Mängulisus     Laste arendamine ja õpetamine läbi mängu

Turvalisus      Tagada turvaline mängukoht, luua võimalused

                      katsetamiseks, uurimiseks, eneseteostamiseks.

Järjepidevus  Põhimõte-kergemalt raskemale,

                    lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale.

Eakohasus    Arvestada lapse isiksust, võimeid, eakohasust.

Avatus          Lasteaia tegevus on perekonnale avatud.
                  Partnerite kaasamine õpikeskkonna parendamisse.

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub aastaringselt:

 • Põhiõpe kestab septembri II nädalast kuni mai II nädalani;
 • Õppevaldkondade sisu kordamine ja mänguline tegevus  toimub koolivaheaegadel ning mai III nädalast kuni septembri I nädalani.

est | est

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Web disain