Õppekasvatustöö

MISSIOON

Toetame lapse kujunemist õppimisvõimeliseks, elurõõmsaks, loovaks ja teistega arvestavaks isiksuseks, kes saab edukalt hakkama koolis ja ühiskonnas.

VISIOON

Lasteaias on õnnelikud lapsed, rahulolevad lapsevanemad, haritud ja arenev personal. Lasteaed on turvaline ning kodune õpi-, mängu- ja kasvukeskkond.

Lasteaed toetab vanemaid lapse arendamisel ja kooliks ettevalmistamisel.

 

2020/2021 õppeaasta moto on: LIIGUN, LOON JA AVASTAN

 Õppe- ja kasvatustöö põhisuunad ja ülesanded

Õuesõpe, avastusõpe

 

 • Õuesõppe kavandamine ja rakendamine (1 x nädalas planeeritud õuetegevuse läbiviimine rühmas, aiarühmadel õppekäigud vastavalt rühma nädalaplaanidele).
 • Töökasvatuse sidumine igapäevaste õppe- ja kasvatus- ning vabategevustega, mille tulemusena lapsel kujunevad esmased tööharjumused.
 • Avastusliku õppeviisiga osaleb laps õppetegevuses, mis pakub talle aktiivset tegutsemist ja avastamisrõõmu.
 • Lapse füüsilise ja vaimse arengu toetamine läbi õuesõppe.       
 • Laste võimalikult iseseisev teadmiste-kogemuste hankimine läbi igapäevategevuste, analüüsimine, tagasisidestamine.
 • Laste kaasamine õppeprotsessi planeerimisse ja läbiviimisesse (vastutuse jagamine).
 • Toetada laste loovust.

 

Väljundid:

·        

 • Rühmade tegevuskavad.
 • Õpiõue kavandamine ja loomine.
 • Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused läbi aktiivõppemeetodite (avastusõpe, uurimuslik õpe, projektõpe jne). Mõtestatud teadmised tekivad lapsel siis, kui ta saab vaadelda, katsetada, võrrelda ja mõõta.
 • Avatud õppetegevused kolleegidele.


ÕPPEKAVA

Laste õpetamine ja arendamine toimub Koeru Lasteaed Päikeseratas õppekava alusel,

mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast

(https://www.riigiteataja.ee/akt/12970917).

 

Õppe- ja kasvatustegevuse jaguneb kuude valdkonda:

 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Liikumine
 • Muusika

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ PÕHIMÕTTED

Koostöö          Kodu ja lasteaia koostöö

Lõimitus         Õppe- ja kasvatustöö on temaatiliselt

                    seostatud-mängimine, näitlemine, ehitamine,

                   kirjutamine, käsitöö, kunst jne.

Mängulisus     Laste arendamine ja õpetamine läbi mängu

Turvalisus      Tagada turvaline mängukoht, luua võimalused

                      katsetamiseks, uurimiseks, eneseteostamiseks.

Järjepidevus  Põhimõte-kergemalt raskemale,

                    lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale.

Eakohasus    Arvestada lapse isiksust, võimeid, eakohasust.

Avatus          Lasteaia tegevus on perekonnale avatud.
                  Partnerite kaasamine õpikeskkonna parendamisse.

 

ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub aastaringselt:

 • Põhiõpe kestab septembri II nädalast kuni mai II nädalani;
 • Õppevaldkondade sisu kordamine ja mänguline tegevus  toimub koolivaheaegadel ning mai III nädalast kuni septembri I nädalani.
»
ÕPPEKAVA PÕHIOSA-2016.pdf

est | est

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas