Koolivalmidus


MIS ON KOOLIVALMIDUS? MILLINE ON KOOLIVALMIS LAPS?

KOOLIVALMIDUS 

Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse alustamiseks, mis väljendub soovis õppida, omandada uusi teadmisi. Ta peab oskama kuulata ja sellest aru saama, teistega arvestama, eneseteenindamisega hakkama saama.

 Kooliküps laps on rõõmsameelne, kellel on tahe uurida ja avastada, oskus iseseisvalt mõelda ja otsustada.

Kooliküpseks saamiseks on vaja omandada järgmised oskused:

1)      Mänguoskused;

2)      Tunnetus- ja õpioskused;

3)      Sotsiaalsed oskused;

4)      Enesekohased oskused.

 

7AASTASE LAPSE ÜLDOSKUSED

Mänguoskused:

1)      Täidab erinevaid rolle;

2)      Suudab mängu käigus probleeme lahendada,

         jõuda kaaslastega kokkuleppele;

3)      Tunneb rõõmu võidust;

4)      Talub kaotust võistlusmängus;

5)      Kasutab mängus loovalt erinevaid vahendeid.

Tunnetus- ja õpioskused

1)      Kavandab ja kontrollib oma tegevusi, seab eesmärke, tegutseb

         sihipäraselt, lõpetab alustatud tegevuse;

2)      Suudab kontrollida oma emotsioone ja käitumist;

3)      Toetub tegutsedes tegevusele antavale tagasisidele,

         teiste hinnangutele, võrdlusele teistega;

4)      Tegutseb sihipäraselt, on suuteline

         keskenduma kuni pool tundi;

5)      Tegutseb uues olukorras täiskasvanu suulise juhendamise järgi;

6)      Katsetab, konstrueerib, uurib kasutades oma teadmisi

         ja varasemaid kogemusi uues vormis;

7)      Suhtub õppimisse positiivselt –

        tahab õppida, uurida, esitada küsimusi;

8)      Kasutab nii kaemuslik-kujundlikku kui ka verbaalset mõtlemist,

        saab kuuldust aru, reageerib sellele vastavalt;

9)      Kasutab kaaslastega arutlevat dialoogi;

10)  Huvitub sotsiaalsetest suhetest, räägib rohkem

      endast ning tunneb huvi teiste vastu;

11)  Orienteerub oma teadmistes, kasutab neid

      uusi ülesandeid lahendades;

12)  Kasutab materjali meeldejätmiseks kordamist.

Sotsiaalsed ja enesekohased oskused:

1)      Mõistab teiste tundeid ja nende mitteverbaalseid väljendusi;

2)      Kirjeldab enda häid omadusi ja oskusi;

3)      Oskab erinevates olukordades

         sobivalt käituda, muudab seda vastavalt tagasisidele;

4)      Suudab emotsioone ja käitumist kontrollida;

5)      Oskab tugevaid emotsioone sobival viisil väljendada;

6)      Oskab teistega arvestada ning

         suhtub nende tegevusse sallivalt;

7)      Algatab mängu ja tegevusi;

8)      On tundlik oma ebaõnnestumiste ja teiste hinnangute suhtes;

9)      Otsib mõistmist ja kaasaelamist tunnetele;

10)  Hoolib väiksematest, osutab abi;

11)  Arutleb lihtsamate eetiliste probleemide üle,

       teeb vahet hea ja halva nii enda kui ka teiste puhul;

12)  Oskab teistega arvestada ja teha koostööd.

 

Et kooliaeg kujuneks rõõmurohkemaks, on hea, kui laps vähemalt viimasel aastal enne kooli käiks kas lasteaias või kooli ettevalmistusrühmas.

 

VÄLJAVÕTE PGSIST

 § 9. KOOLIKOHUSTUS

(1) Koolikohustus on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.

(2) Koolikohustuslik on isik (sealhulgas välisriigi kodakondsusega või määratlemata kodakondsusega isik, välja arvatud Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja laps, kelle elukoht on Eestis), kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

(3) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Koolikohustuse täitmise alustamise edasilükkamise taotluse esitab vanem nõustamiskomisjonile. Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja korra kehtestab sotsiaalminister.

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kvaliteetne kodulehekülg