Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse igaks õppeaastaks.

Hoolekogu liikmete valimise algatab lasteaia direktor.

Lasteaia hoolekogusse kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Järva Vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul.

Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord avaneb lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu tööplaan 2020/2021 õppeaastal 

Oktoober

Tööülesannetega tutvumine.  Hoolekogu esimehe valimine.  Tööplaani koostamine

Kodukorra muudatuste kooskõlastamine

Õppekava muudatusele arvamuse andmine

Ülevaade eelarve kasutamisest

November

Riskianalüüsiga ja  turvalisuse tegevuskavaga tutvumine ja arvamuse andmine

Ülevaade juurdeehituse valmimisest

Ettevõtliku Kooli standardi alusel sisehindamise aruande kooskõlastamine

Õueala planeerimise ideekavand

Jaanuar

Suvise kollektiivpuhkuse (võimalikkus,periood) kooskõlastamine

 

Veebruar-märts   

Kinnitatud  2021.a.  eelarvega tutvumine

2021/2022 õppeaasta rühmade nimekirjade tutvustamine

 Vao lasteaia 55 sünnipäev  (toimumine augustis)

Juuni

Direktori, õppejuhi kokkuvõte õppeaastast  2020-2021

*Hoolekogu liikme osalemine pedagoogi vaba ametikoha konkursikomisjoni töös.

* vajadusel

HOOLEKOGU KOOSSEIS 2020/2021 õa.                                                                    

Nurmenukkude rühm                     

Age Tihane         age.traal@mail.ee  

Päevalillede rühm 

 Annika Mürk    Annika.myrk@hotmail.com     

Võilillede rühm  

 Kadi Tamp        kaditamp@gmail.com       

Rukkilillede rühm          

 Marek Kelgo                                                 marek.kelgo@tariston.ee                           

Kullerkuppude rühm                                         

Margus Kirsimets 

margus.kirsimets@gmail.com   (hoolekogu esimees)                                             

Pääsusilmade rühm 

  Teele Üprus        teeleuprus@gmail.com     

Sinilillede rühm  

 Annela Tikkerbär annelatikkerbar@gmail.com       

Järva Vallavalituse esindaja                          

 Toomas Tamm Toomas.Tammik@jarva.ee  

Õpetajate esindaja   

 Anna-Liisa Jürgen                                            annaliisa.jyrgen@gmail.com                  

LASTEAIA HOOLEKOGU ÜLESANDED

Lasteaia hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
4) kinnitab lasteaia kodukorra;
5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia tööaja kohta;
7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

HOOLEKOGU LIIKME ÕIGUSED

(1) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(2) Hoolekogu liikmel on õigus:

1) teha ettepanekuid koosoleku toimumise aja kohta, päevakorra täiendamiseks või muutmiseks;
2) avaldada koosolekul arvamust;
3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine