Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse igaks õppeaastaks.

Hoolekogu liikmete valimise algatab lasteaia direktor.

Lasteaia hoolekogusse kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Järva Vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul.

Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord avaneb lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

 

HOOLEKOGU LIIKMED 2023/2024 õppeaastal           

Võilillede rühm

Mari - Liis Murakas             

Hoolekogu aseesimees mariliis.murakas@epiim.ee

Piibelehtede rühm Triinu Hordo                         triinu.hordo@gmail.com                           
Päevalillede rühm Anneli Tomingas                  anneli.allikmaa@gmail.com                   
Sinilillede rühm Rain Rõmmelgas                 rain@tammelaks.ee                  
Nurmenukkude rühm Laura Kind                            lauraakind@gmail.com                       
Pääsusilmade rühm

Annabell Künnapuu   

Hoolekogu esimees         annabell.kynnapuu@gmail.com

Rukkilillede rühm Kerli Aasaväli-Ivanov            kerliaasavali20@gmail.com          
Kullerkuppude rühm Mari-Ann Kivi                        pill.mari.ann@gmail.com
Õpetajate esindaja Mare Pung                            voilillede.ryhm@gmail.com
Vallavalitsuse esindaja Alari Teppan                         alari.teppan@jarva.ee

HOOLEKOGU TEGEVUSKAVA 2023/2024 ÕPPEAASTAL

OKTOOBER 2023 JAANUAR 2024 MÄRTS 2024 JUUNI 2024

1. Hoolekogu tegevuskava kooskõlastamine

2.  Ülevaade õppeaasta tegevuskavast

3. Kodukorra muudatuse kooskõlastamine

4. Eelarveprojekti tutvustamine

5. Toitlustamise korraldus alates 1. novembrist 2023

 

6. Investeeringud (Vao õueala asfalteerimine)

 

7. Laste jõulupakid

1. Suvine töökorraldus lasteaias

2. Arengukava koostamine

 

3. Ülevaade kinnitatud eelarvest

 

4. Ettepanekud ja info

 

1.Rahuloluküsitluse koostamine

2. Ülevaade toitlustamisest

3. Eelarvetäitmine, toiduraha

 

4. Ettepanekud ja info

1. Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks

2. Õppeaasta kokkuvõte

3. Arengukava kooskõlastamine

4. Ettepanekud ja info

 

 

 

 

LASTEAIA HOOLEKOGU ÜLESANDED

Lasteaia hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
4) kinnitab lasteaia kodukorra;
5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia tööaja kohta;
7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

HOOLEKOGU LIIKME ÕIGUSED

(1) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(2) Hoolekogu liikmel on õigus:

1) teha ettepanekuid koosoleku toimumise aja kohta, päevakorra täiendamiseks või muutmiseks;
2) avaldada koosolekul arvamust;
3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

 

 

 

 

 

 

 

»
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 17.01.2024.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine