Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse igaks õppeaastaks.

Hoolekogu liikmete valimise algatab lasteaia direktor.

Lasteaia hoolekogusse kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Järva Vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul.

Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord avaneb lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

 

HOOLEKOGU LIIKMED 2022/2023 õppeaastal           

Võilillede rühm Ragne Krupenenkov           ragne.raki@gmail.com 
Piibelehtede rühm Maarit Valtri                         maarit.valtri1995@gmail.com              
Päevalillede rühm Lauri Bobrovski                    lauri@sirloin.ee   
Sinilillede rühm Maarja Freibach                   maarjamaal@gmail.com
Nurmenukkude rühm Nina Maarja Archilahti          gromell@hotmail.com
Pääsusilmade rühm Lily Teppan hoolekogu esimees                          lily.teppan@gmail.com
Rukkilillede rühm Marek Kelgo                         marek.kelgo@tariston.ee aseesimees
Kullerkuppude rühm Ringo Ivanov                        ringo@vaoparts.ee
Õpetajate esindaja Piret Heinsoo                       päevalillede.ryhm@gmail.com
Vallavalitsuse esindaja Alari Teppan                         Alari.Teppan@jarva.ee

Alus: Järva Vallavalitsuse 12.10.2022 korraldus nr 534 Koeru lasteaia Päikeseratas hoolekogu koosseisu kinnitamine

 

LASTEAIA HOOLEKOGU ÜLESANDED

Lasteaia hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
4) kinnitab lasteaia kodukorra;
5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia tööaja kohta;
7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

HOOLEKOGU LIIKME ÕIGUSED

(1) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(2) Hoolekogu liikmel on õigus:

1) teha ettepanekuid koosoleku toimumise aja kohta, päevakorra täiendamiseks või muutmiseks;
2) avaldada koosolekul arvamust;
3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

 

 

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    www kujundamine