Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse igaks õppeaastaks.

Hoolekogu liikmete valimise algatab lasteaia direktor.

Lasteaia hoolekogusse kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Järva Vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul.

Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord avaneb lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PÄEVAKORD

20.10.2020 päevakord

  1. Hoolekogu esimehe ja protokollija valimine
  2. Hoolekogu tegutsemiskorra tutvustamine
  3. Ülevaade eelarve kasutamisest
  4. Lasteaia kodukorra muudatuste kooskõlastamine
  5. Lasteaia õppekava muudatustele arvamuse andmine
  6. Ülevaade personali koosseisust
  7. Info Ettevõtliku Kooli võrgustikust ja Koeru lasteaia liitumisest võrgustikuga
  8. Informatsioonid

HOOLEKOGU KOOSSEIS 2020/2021 õa.

 Rühmade esindajad valitakse septembrikuu jooksul.

Nurmenukkude rühm        Age Tihane        

                                      age.traal@mail.ee                          

Päevalillede rühm            Annika Mürk     

                                     Annika.myrk@hotmail.com                       

Võilillede rühm                Kadi Tamp        

                                     kaditamp@gmail.com                                

Rukkilillede rühm           Marek Kelgo        

                                   marek.kelgo@tariston.ee                           

Kullerkuppude rühm      Margus Kirsimets

                                  margus.kirsimets@gmail.com                                 

Pääsusilmade rühm      Teele Üprus       

                                 teeleuprus@gmail.com     

Sinilillede rühm          Annela Tikkerbär 

                               annelatikkerbar@gmail.com                                           

Järva Vallavalituse esindaja   Toomas Tammik

                                          Toomas.Tammik@jarva.ee                                                            

Õpetajate esindaja     Anna-Liisa Jürgen 

                               annaliisa.jyrgen@gmail.com                                   

LASTEAIA HOOLEKOGU ÜLESANDED

Lasteaia hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
4) kinnitab lasteaia kodukorra;
5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia tööaja kohta;
7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

HOOLEKOGU LIIKME ÕIGUSED

(1) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(2) Hoolekogu liikmel on õigus:

1) teha ettepanekuid koosoleku toimumise aja kohta, päevakorra täiendamiseks või muutmiseks;
2) avaldada koosolekul arvamust;
3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

Järva Vallavalitsuse korraldus hoolekogu liikmete kinnitamiseks

 

»
Korraldus nr 474.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas