Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse igaks õppeaastaks.

Hoolekogu liikmete valimise algatab lasteaia direktor.

Lasteaia hoolekogusse kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Järva Vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul.

Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord avaneb lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

Hoolekogu tööplaan 2021/2022 õppeaastal 

DETSEMBER

Hoolekogu esimehe valimine

Hoolekogu tegevuskava koostamine

Ülevaade 2021. aasta eelarvest

2022. aasta eelarve projekti tutvustamine

Laste nimekirjad - ootejärjekord

Investeeringud

JAANUAR

Lasteaia ajutine sulgemine suveperioodil

Arengukava tegevuskava uuendamine

Lastevanemate rahuloluküsitluse koostamine

Lastevanemate tähelepanekud

APRILL

2022/2023 õppeaasta rühmade koosseisud

Ülevaade kinnitatud eelarveprojektist

Majandusjuhataja ülevaade toidu maksumusest ja toidurahadest

Sisehindamise aruande kooskõlastamine

JUUNI 

Kokkuvõte õppe- ja kasvatustegevusest - õppejuht

Personalikoosseis - ülevaade ametikohtade täitmise vajadusest

Lastevanemate rahuloluküsitluse tagasiside

HOOLEKOGU LIIKMED 2021/2022 õppeaastal                                                                   

Nurmenukkude rühm                     

Cätlin Liidres  catlintammi@hotmail.com

Päevalillede rühm 

 Tiina Tihane   tiina@tihane.ee    

Võilillede rühm  

Kerli Sirila  sirilake@gmail.com         

Rukkilillede rühm          

 Marek Kelgo                                       marek.kelgo@tariston.ee                           

Kullerkuppude rühm                                         

Mihkel Kruusement    estfin.mets@hotmail.com

Pääsusilmade rühm 

  Lily Teppan    lily.teppan@gmail.com 

Hoolekogu esimees    

Sinilillede rühm  

Reimo Ilves   reimoilves@gmail.com   

Järva Vallavalituse esindaja                          

Heli Aade Heli.Aade@jarva.ee

Õpetajate esindaja   

 Piret Heinsoo                                              

paevalillede.ryhm@gmail.com

Alus: Järva Vallavalitsuse 06.10.2021. a korraldus nr 532 "Koeru lasteaia Päikeseratas hoolekogu koosseisu kinnitamine 2021/2022. õppeaastaks"

 

LASTEAIA HOOLEKOGU ÜLESANDED

Lasteaia hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
4) kinnitab lasteaia kodukorra;
5) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia tööaja kohta;
7) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
8) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
9) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
10) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
11) otsustab teiste õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

HOOLEKOGU LIIKME ÕIGUSED

(1) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

(2) Hoolekogu liikmel on õigus:

1) teha ettepanekuid koosoleku toimumise aja kohta, päevakorra täiendamiseks või muutmiseks;
2) avaldada koosolekul arvamust;
3) esineda arutatavates küsimustes selgitustega;
4) teha otsuse suhtes ettepanekuid;
5) jääda eriarvamusele, mis protokollitakse.

 

 

»
Väljavõte hoolekogu protokollist 26.02.2022.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    Kodulehtede valmistamine