Hoolekogu

Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse igaks õppeaastaks.

Hoolekogu liiikmete valimise algatab lasteaia direktor.

Lasteaia hoolekogusse kuulub õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja Järva Vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul.

Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul.

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord avaneb lingilt https://www.riigiteataja.ee/akt/404012019005

 

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õa.

 

Nurmenukkude rühm     Meeli Aedmäe

                                   traksik23@hot.ee

Päevalillede rühm         Pille Eha

                                 pilleeha@gmail.com

Võilillede rühm           Age Tihane

                                 age.traal@mail.ee

Rukkilillede rühm        Sigrid Saar

                                 sigrid.saar.001@mail.ee

Kullerkuppude rühm      Margus Kirsimets - hoolekogu esimees

                                  margus.kirsimets@gmail.com

Pääsusilmade rühm        Kadi Tamp

                                   kaditamp@gmail.com

Sinilillede rühm             Keio Kustavus 

                                   keio@koeru.edu.ee

Järva valla esindaja      Toomas Tammik

                                                               

Õpetajate esindaja         Eha Kruusalu

                                   eha.kruusalu@gmail.com

 

Hoolekogu pädevus

Hoolekogu

* arutab läbi lasteaia arengukava, annab sellele hinnangu lähtudes lapse arenguks ja alushariduse omandamiseks soodsate tingimuste olemasolust

* annab soovitusi lasteaia eelarve vahendite otsatrbekaks kasutamiseks, aitab täiendavate rahaliste vahendite hankimisel piirkonna ettevõtete osalusvõimalusi arvestades

* otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse

* otsustab lapsevanema avalduse põhjal toitlustustasu vabastamise

* teeb ettepaneku valla volikogule lapse õppevahendite maksumuse kohta

* organiseerib ja osutab lasteaiale abi lasteaia hoone, ruumide ja seadmete hooldamisel

 

Hoolekogu töökord

* Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu juhataja või lasteaia juhataja ettepanekul

* Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija.

 

Järva Vallavalitsuse korraldus hoolekogu liikmete kinnitamiseks

»
Järva vallavalitsuse korraldus. Hoolekogu koosseisu kinnitamine 2019.pdf

est | est
 

 

 
 
Koeru Lasteaed Päikeseratas    www kujundamine